Särskilda behov och extra stöd

Foto: Olof Holdar

Det som är nödvändigt för någon, är bra för alla. Det är en viktig utgångspunkt för vårt arbete med särskilt stöd. Vi har därför påbörjat anpassningar av verksamheten för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. I vårt arbete med särskilt stöd ingår fortbildning av lärare, tydlig struktur på lektionerna samt utredningar vid behov. På skolan finns också lärstudios och ett nyinrättat lärcentrum.

Lärare har genomfört utbildning i specialpedagogik för lärande

Under läsåret 2018/2019 genomförde alla mentorer/lärare Skolverkets utbildning Specialpedagogik för lärande. Skolans fokus är att göra undervisningen tillgänglig för alla elever, så att alla elever kan vara delaktiga i undervisningen.

Måsölektion – för tydlighet och struktur

Under läsåret 2018/2019 genomförde skolan gemensamma rutiner för alla klasser. Vi kallar det för Måsölektion. Måsölektion utgår från tydlighet och struktur. Det kommer till exempel finnas gemensamma rutiner för inledning och avslut av lektioner. Vi kommer ha färgkodat schema och alla elever kommer ha mappar i de teoretiska ämnena med samma färg som lektionerna har på schemat. Läsåret 2019/2020 fortsätter vi att arbeta med vår Måsölektion.

Kooperativt Lärande

Läsåret 2019/2020 gen omföralla mentorer/lärare en utbildning i Kooperativt lärande i syfte att stärka elevernas delaktighet och öka elevernas aktivitet under lektionerna.
Kooperativt lärande är både ett förhållningssätt och en metod Det bygger på att skapa möten mellan människor där de kan stötta varandra vidare i lärandet.

Snabb fakta om kooperativt lärande

  • Kooperativt lärande är lärarstyrt och elevcentrerat.
  • Läraren har en viktig roll som ledare i klassrummet.
  • Kooperativt lärande gör eleverna aktiva under lektionerna.
  • Eleverna aktiveras som lärresurser för varandra.
  • Undervisningen är tydligt strukturerad för att främja samarbete.

 

Utredning om särskilt stöd

Vi kartlägger behov av särskilt stöd genom att göra en utredning. Elevhälsoteam och lärare genomför kartläggningen tillsammans med elev och föräldrar.

Utredningen ligger till grund för beslut om särskilt stöd. Särskilt stöd kan se olika ut, utifrån varje elevs individuella behov.

Lärcentrum

En del i vår stödorganisation är vårt nystartade Lärcentrum, där elever kan få stöd i olika ämnen under kortare eller längre perioder. I Lärcentrum arbetar två speciallärare, lärare med utbildning att undervisa i svenska som andraspråk, lärare med IKT-kompetens samt två samverkare. Skolledning och elevhälsoteam samordnar och beslutar om stödinsatser via Lärcentrum.

Lärstudio

Skolan har en lärstudio. En Lärstudio är en mindre undervisningsgrupp med en tätare vuxenbemanning. I vår lärstudiogrupp arbetar tre pedagoger. En lärare, en samverkare och en resurspersonal. Rektor beslutar om stödinsats via Lärstudio.

Kontakt för den här sidan: masoskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 september 2019