Trygghet, studiero och inflytande

Foto: Olof Holdar

Måsöskolans trygghetsteam spelar en viktig roll för elevernas trygghet på skolan. Teamets utgångspunkt är alltid att arbeta förebyggande kring mobbning, kränkningar och allmän otrygghet på skolan.

Trygghetsteamet fungerar som en stödinsats för elever och vuxna på skolan kring otrygga situationer och kränkningar. Teamet agerar bland annat bollplank för både elever och personal i trygghetsfrågor och genomför varje år en trygghetsenkät. Det har också en kalender med uppdrag som handlar om värdegrundsfrågor som skolklasserna får arbeta med under året.

Teamet kontaktar alltid hemmet vid arbete med elevärenden. Teamet följer kontinuerligt upp sitt trygghetsarbete.

För kontakt med Trygghetsteamet kontaktar du ditt barns mentor eller kontakta Trygghetsteamet via SchoolSoft.

Trygghetsteamet träffas varje onsdag på schemalagd tid kl. 8:00-9:30.

Trygghetsteamets insatser

 • Bollplank elev (enkelt samtal och tips kring trygghet)
 • Bollplank personal (samtal kring förslag på åtgärder som berör trygghet)
 • Standarinsats (kontinuerliga samtal med elev)
 • Gruppinsats (arbete med elevgrupp)
 • Stödinsats (stöd i specifik skolsituation för en eller flera elever)

Trygghetsteamet arbetar i nära kontakt med skolledning och elevhälsoteam och är alltid involverade i skolans utvecklings- och trygghetsarbete.

Måsöskolans egen trygghetsenkät

Trygghetsteamet genomför varje höst Måsöskolans egen trygghetsenkät. Utifrån resultaten på enkäten tar trygghetsteamet fram tre positiva fokuspunkter och tre utvecklingsområden.  Skolans personal arbetar vidare med dessa. Alla klasser har i uppgift att arbeta med både de positiva fokuspunkterna och utvecklingspunkterna för att ta fram framgångsfaktorer och förslag till utveckling. Klassernas förslag förs vidare till skolans elevråd.
Trygghetsteamet sammanställer sedan alla förslag och tar tillsammans med skolledning fram åtgärder för att förbättra skolans trygghet.

Enkätresultat ht-19

Enkätresultatet ht-19 visade att 95,7 % av eleverna uppger att de trivs i skolan, och 97,6 % av eleverna uppger att de är trygga i sina klasser.

 • Positiva fokuspunkter: Hög trivsel, hög trygghetskänsla i klasserna, betydligt högre trygghet på gräsplanen.
 • Utvecklingspunkter: Otrygghet på toaletter, höga ljud i lokaler, elaka kommentarer.
 • Åtgärder: Musik på toaletterna (finns sedan tidigare), investeringar för att rusta upp toaletterna, toaletter kopplade till årskurser, skyltar med regler för toaletter, vuxennärvaro i korridorer, regel för att undervisning ska ske i klassrum-ej i korridorer, PAX som verktyg för bra klassrumsklimat (Åk 1-3), Kooperativt Lärande för att öka känslan av delaktighet i klassrummet, arbete med Friends-filmer om hårda ord, utsortering av kränkande ord i klassrummen.

Enkätresultat ht-18

 • Positiva fokuspunkter: Hög trivsel, hög trygghetskänsla i klasserna, hög trygghet på fritids.
 • Utvecklingspunkter: Otrygghet på gräsplanen, otrygghet i omklädningsrummen, elaka kommentarer.
 • Åtgfärder: Fler rastvärdar (110 rastvärdar per vecka, fördelade på något färre rasttider), förebyggande arbte kring kommentarer och kränkningar, lås för eleverna till omklädningsrummen, arbete kring antimobbning-filmer på alla stadier, diskussion om antimobbning.

Enkätresultat ht-17

 • Positiva fokuspunkter: Hög trivsel, hög trygghetskänsla i klasserna, betydligt tryggare på toaletterna.
 • Utvecklingspunkter: Otrygghet på gräsplanen, otrygghet i omklädningsrummen, elaka kommentarer.
 • Åtgärder: Områdesansvar för rastvärdarna, personal i anslutning till omklädningsrum, drapperier och bås till duscharna, lås till duscharna, skolgemensamt arbete kring antimobbning.

Film där Måsöskolans trygghetsteam presenterar sig

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021